Kolektívne stretnutie ZRPŠ zo dňa 16.10.2019

Kolektívne stretnutie ZRPŠ zo dňa 16.10.2019

Dňa 16.10.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku zo všetkých elokovaných pracovísk.
Ak ste sa na stretnutí nemohli zúčastniť, pridávame sem tie najdôležitejšie odznené informácie.

– Riaditeľ školy, Ján Levocký, všetkých privítal a následne informoval o spôsobe prechodu žiakov a učiteľov ZUŠ Petržalská 21 pod ZUŠ Antona Cígera, ktoré bolo Ministerstvom školstva schválené 28.8.2019 s účinnosťou od 1.9.2019.
– Ďalším bodom stretnutia bolo oboznámenie sa s platbou za školné. Rodičia boli informovaní s úhradou školného na školský rok 2019/2020 nasledovne:

  • prípravný ročník   –   3,5 eur
  • individuálne vyučovanie (hudobný odor)  –  6 eur
  • individuálne vyučovanie – 2.nástroj (obligátny)   –   3 eur
  • skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO)   –  4,5 eur

Ak žiak navštevuje hudobný odbor a zároveň skupinový odbor, školné sa platí tak ako je uvedené vyššie.
Ak žiak navštevuje dva a viac skupinové odbory (napr. TO + LDO, VO+TO, LDO+VO) platba sa zlúči do jednej úhrady, ktorá rodičov príde na ich mailovú adresu.
Poprosíme všetkých rodičov, aby poskytli svoje e-mailové adresy učiteľom.
Druhý odbor je podľa VZN spoplatnený sumou 12,-€ /mes. (v prípade kolektívneho odboru) a 24,-€ /mes. (v prípade individuálneho odboru).
Žiakom, ktorí odovzdali VZDELÁVACIE POUKAZY do uvedeného termínu sa odrátava zo sumy školného za 1 mesiac mínus – 3 €. T.z. ak žiak navštevuje napr. tanečný odbor, zo sumy 4,5,-€ sa odráta – 3 €. To znamená, že sa školné znižuje na 1,5,-€ mesačne. (8,- € za polrok)
Školné sa platí polročne.

Predsedníčka O.Z. Klub priateľov umenia, Mgr. Zuzana Madejová inforovala o pôsobení o.z. na škole ZUŠ Antona Cígera. Ciele združenia sú:

  • podporovať a prezentovať študijné výsledky žiakov ZUŠ
  • organizovať voľnočasové aktivity a motivovať žiakov k tvorivej činnosti / workshopy, výstavy, festivaly, súťaže
  • rozvíjať partnerské vzťahy s inými školami doma a zahraničí
  • zorganizovať celoslovenskú súťaž „ Mladý violončelista Slovenska“
  • spoluorganizovať divadelný festival „ Divadlenie“
  • pripraviť motivačné umelecké pobyty pre žiakov  VO –  tvorivé dielne v prírode, zúčastnenie na preberaní cien žiakov aj v zahraničí

Spôsoby, akým rodičia môžu podporiť pri prezentovaní študijných výsledkov žiakov ZUŠ, môžu venovaním 2 % z dane, finančnými darmi, alebo poskytnutím inej pomoci. (ZRPŠ sa na škole ZUŠ A. Cígera neuhrádza).

Ďalším programom stretnutia bolo zvolenie nových členov o.z., ktorými sa po tajnom hlasovaní všetkých prítomných stali Mgr. Barbora Kapralová a učiteľka tanečného odboru Bc. Daniela Pechová. Následne bol vyhradený priestor na kladenie otázok.
Na záver stretnutia sa riaditeľ školy Ján Levocký a predsedníčka O.z. Mgr. Zuzana Madejová poďakovali a rozlúčili sa so všetkými prítomnými.