ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ ANTONA CÍGERA

VZN č.6/2017

Čl. 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva
žiak alebo zákonný zástupca mesačne
a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov
– v prípravnej individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)
– v prípravnej skupinovej forme štúdia
– v skupinovej forme štúdia

6 eur
3 eur
3,5 eur
3,5 eur
4,5 eur
b) za žiaka vo veku nad 25 rokov
– v individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)
– v skupinovej forme štúdia

25 eur
12,5eur
25 eur

2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, prispieva žiak alebo
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v danom odbore
ZUŠ zriadenej mestom mesačne za žiaka
– v prípravnej individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia
– v prípravnej skupinovej forme štúdia
– v skupinovej forme štúdia
0,5 eur
3 eur
0,5 eur
1,5 eur

VZN č.7/2019

VZN č.6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čínnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 3 sa dopĺňa odsek 3 ktorý znie:

3) Ak žiak nemôže byť uvedený v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je prihlásený viac ako raz v individuálnej forme štúdia alebo v skupinovej forme štúdia, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne
– v individuálnej forme štúdia
– v skupinovej forme štúdia
25eur
12 eur