PRIJÍMACIE POHOVORY

Zápis do ZUŠ sa koná vždy posledný  júnový týždeň / pondelok, utorok, streda / škols. roku.

Prebieha súčasne v dvoch budovách na Hviezdoslavovej ulici – pre hudobný odbor a na Kostolnom námestí pre odbor výtvarný a literárno – dramatický.

Pri zápise hravou formou a rozhovorom s deťmi zisťujeme ich predpoklady na štúdium.

V rámci hud. odboru  je to v oblasti rytmickej  a intonačnej.

  • zopakovať rytmus hrou na telo alebo hrou na ľahkoovládateľné hud. nástroje
  • spev obľúbenej ľudovej alebo umelej piesne
  • zopakovanie hud. motívu, určovanie výšky tónov

V rámci výtvarného odboru

–     kresba obrázka na ľubovoľnú tému / príroda, rodina, škola, hračka… /

–     hodnotí sa samotná kresba, fantázia a kompozícia nakresleného obrázka

V rámci literárno- dramatického odboru – od 6 rokov

zistenie úrovne  komunikačných dispozícii a elementárneho  rytmického  cítenia:

– voľný rozhovor s dieťaťom,

– zopakovať rytmus hrou na telo,

– prednes  krátkej obľúbenej  riekanky, básne alebo piesne

– zopakovanie jednoduchého jazykolamu

 

Dieťa sa hodnotí v jednotlivých  úlohách bodovo – od 1 do 5 bodov.

Max. počet bodov pri prijatí   je 15   a  minimálny 7 bodov.

 

Každé dieťa musí prísť na zápis v sprievode zákonného zástupcu, resp. dospelej osoby.

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close