ŠKOLNÉ

VZN č.5/2022

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva
žiak alebo zákonný zástupca mesačne
a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov
– v prípravnej individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)
– v prípravnej skupinovej forme štúdia
– v skupinovej forme štúdia

6_eur
12_eur
20_eur
6_eur
10_eur
b) za žiaka vo veku nad 25 rokov
– v individuálnej forme štúdia
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny)
– v skupinovej forme štúdia

30_eur
30_eur
30_eur

2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, hodnota vzdelávacieho poukazu vo výške 3 eur sa mu odpočíta z mesačného poplatku.

VZN č.5/2022

3) Ak žiak nemôže byť uvedený v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je prihlásený viac ako raz v individuálnej forme štúdia alebo v skupinovej forme štúdia, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne
– v individuálnej forme štúdia
– v skupinovej forme štúdia
35_eur
20_eurzdroj: https://www.kezmarok.sk/vzn/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kezmarok-c-5-2022-o-urceni-vysky-mesacneho-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-vydavkov-alebo-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-me-2/?fbclid=IwAR2WMfIWv-cxqTno2xKBedMr_e3GQcrBYno0YhvhGUzNfh-SfxDGkqmW9rg