Dôležité oznamy
Mladý violončelista Slovenska 2020
15. ročník v dňoch 3.4. – 4. 2020 Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku. Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ , a v komornej hre. Štatút, prihláška,...
Oznam k 2% dane
MILÍ RODIČIA, PRIATELIA ZUŠ ANTONA CÍGERA Aj v tomto školskom roku môžete podporiť naše občianske združenie Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera finančným darom alebo 2 % z dane....
Poďakovanie
  Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás...
Pozvánka na plenárne zasadnutie
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klub priateľov umenia – združenie rodičov ZUŠ A.Cígera dňa 14.novembra o 17 hod. v koncertnej sále školy, Hviezdoslavova 12/ na...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
budova : ZŠ Grundschule Pedagóg : – Ľudmila VDOVJAKOVÁ
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Pozvánka: Adventné koncerty

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 2018 –...

Kolektívne stretnutie ZRPŠ zo dňa 16.10.2019

Dňa 16.10.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku zo všetkých elokovaných pracovísk. Ak ste sa na stretnutí nemohli zúčastniť, pridávame sem tie najdôležitejšie odznené informácie. – Riaditeľ školy, Ján Levocký, všetkých privítal a následne informoval o spôsobe prechodu žiakov a učiteľov...

Hlavná cena pre ZUŠ A. Cígera

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa uskutočnilo už XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR. Do súťaže sa zapojili mnoho škôl a inštitúcií zo Slovenska i zahraničia s detskými výtvarnými prácami. Súťaž / prehliadka Výtvarné alternatívy bola...

Hosť Divadlenia 2019

Hosťom Divadlenia je tento rok Divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice, jadro ktorého tvoria traja bývalí absolventi literárno-dramatického odboru našej ZUŠ – Matúš Gonda, Soňa Fereníková a Barbora Petrovová. Komédiu Dva  tucty červených ruží si môžete pozrieť v nedeľu 16.6. o 18.30 hod....