Dôležité oznamy
Lutnové workshopy na ZUŠ Antona Cígera
Lutnové workshopy, ktoré na našej ZUŠ Antona Cígera trvali dva dni, ukončili žiaci hudobného oddelenia, v hre na gitaru, spoločným muzicírovaním so svojimi lektormi, pred divákmi....
30. ročník Festivalu pantomímy PAN 2023 v Liptovskom Mikuláši.
Divadelný súbor TOTE TAM, pod vedením p.uč. Milky Šavelovej sa zúčastnil 30. ročníku Festivalu pantomímy PAN 2023, v Liptovskom Mikuláši. 🎭 V kategórii solo pantomíma sa...
Materiál pre výtvarný odbor
Výtvarný odbor sa môže tešiť z novej hliny. Ďakujeme!...
XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta
Výtvarníci ZUŠ A. Cígera opäť úspešní! 🙂 XXVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne, pod záštitou Ministerstva...
Hudobný odbor
Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu o víťazstvo nad zlom. Od prvých krokov – tak dôležitých pre prebudenie túžby po poznaní – od najjednoduchších skladbičiek až po náročné diela, od sólovej hry na nástroji až po diela písané pre súbor, komornú hru alebo...
Tanečný odbor
Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop. Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov....
Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor
Literárno-dramatický odbor Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej individuálnej forme štúdia – v individuálnej forme štúdia – v...