Dôležité oznamy
Darovanie 2% dane KLUBU PRIATEĽOV UMENIA ZUŠ A. CÍGERA ZA ROK 2022
Milí rodičia a priatelia ZUŠ Antona Cígera Budeme Vám veľmi vďační, keď aj v tomto školskom roku podporíte naše občianske združenie Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera...
UPOZORNENIE-zmena školného
Mesto Kežmarok vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov v školách a školských...
ADVENTNÉ KONCERTY V KEŽMARKU – vstupné dobrovoľné
TERMÍNY KONCERTOV: -27.11.2022 -4.12.2022 -11.12.2022 -18.12.2022 – Viac informácií o mieste a čase zistíte kliknutím na plagát...
VZDELÁVACIE POUKAZY – šk. r. 2022/2023
Vážení rodičia, aj v tomto šk. roku môžete využiť vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné odovzdať do 23.9.2023. Hodnota VZDELAVACIEHO POUKAZU je 30 eur a bude odpočítaná zo sumy...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop. Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov....
Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor
Literárno-dramatický odbor Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej individuálnej forme štúdia – v individuálnej forme štúdia – v...