Dôležité oznamy
informácia k začiatku šk. roka 2023/2024
Milí žiaci a rodičia, už o týždeň, aj na ZUŠ Antona Cígera začína nový školský rok 2023/2024, preto by sme Vás radi informovali o aktualitách: – ÚVODNÉ STRETNUTIE so svojimi...
ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANTONA CÍGERA šk. rok 2023/2024
Základná Umelecká Škola Antona Cígera dáva do pozornosti zápis detí do nasledovných odborov: 1. Hudobný odbor, 2. Literárno-dramatický odbor, 3. Audio-vizuálny odbor, 5. Tanečný...
16-17.6 – pozvánka na DIVADLENIE
program zobrazite kliknutim SEM program zobrazite kliknutim...
8.6.2023 – Pozvánka na výstavu prác absolventov a žiakov ZUŠ Antona Cígera.
Srdečne Vás pozývame na výstavu prác absolventov a žiakov ZUŠ Antona Cígera.Zahájenie výstavy dňa 8.6.2023. Výstava potrvá do...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
Tanec je pieseň tela. O tento krásny umelecký prejav má záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch. Na základnej umeleckej škole sa vyučuje klasický, ľudový, moderný, scénický tanec, ako aj disco a hip hop. Prípravné štúdium je určené pre deti vo veku od 5 rokov....
Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor
Literárno-dramatický odbor Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

ŠKOLNÉ A POPLATKY NA ZUŠ A. CÍGERA

VZN č.5/2022 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov – v prípravnej individuálnej forme štúdia – v individuálnej forme štúdia – v...