Dôležité oznamy
Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020
Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie,...
Prijímacie skúšky na šk.rok 2020/2021
Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku ,ktorá je prístupná na web stránke školy a odošlú ju do informačného systému školy. Prijímacie skúšky – termín bude zverejnený  podľa pokynov...
Učíme na diaľku
Učíme na ďiaľku karanténa 2020
Koncepčný zámer rozvoja Základnej umeleckej školy školy Antona Cígera
Koncepčný zámer rozvoja Základnej umeleckej školy školy Antona Cígera
Ako poukázať 2 % z dane – OZ KLUB PRIATEĽOV UMENIA
Vyplniť tlačivo vyhlásenia na poukázanie 2 % – tlačivá vo formáte PDF nájdete tu, alebo u triednych učiteľov Vyplnené tlačivo odniesť: a) osobne na daňový úrad aj s potvrdením...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
budova : ZŠ Grundschule Pedagóg : – Ľudmila VDOVJAKOVÁ
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Výstava absolventov

Pozvánka na koncert

...

Pozvánka na jarné muzicírovanie

Pozvánka. Novoročný koncert

Pozvánka: Adventné koncerty

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close