Hudobný odbor

Hudobný odbor

Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu o víťazstvo nad zlom. Od prvých krokov – tak dôležitých pre prebudenie túžby po poznaní – od najjednoduchších skladbičiek až po náročné diela, od sólovej hry na nástroji až po diela písané pre súbor, komornú hru alebo spevácky zbor.

Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy iných ľudí.

Štúdium v hudobnom odbore  (hra na hudobnom nástroji, spev) začína žiak v prípravnom ročníku. Absolvovaním nasledujúcich štyroch ročníkov prvej časti prvého stupňa, ktorý je ukončený postupovou skúškou, žiak získava vysvedčenie o ukončení primárneho umeleckého vzdelávania. Po ňom nasleduje nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré trvá tri roky. Štúdium druhej časti I.stupňa žiak ukončí absolvovaním skúšok z hry na nástroji, prípadne spevu a vystúpením na slávnostnom absolventskom koncerte.

Absolventi hudobného odboru majú možnosť pokračovať v štúdiu na II.stupni, ktorý trvá štyri roky.

Žiaci, pripravujúci sa na súťaže alebo štúdium na konzervatóriu majú možnosť rozšíreného štúdia.

Poskytujeme aj možnosť štúdia pre dospelých.

Súčasťou hudobného odboru je aj predmet „Hudobná dielňa“, vytvorený pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pedagógovia :

budova  : ZUŠ A.Cígera  Hviezdoslavova 12

–  Ján  LEVOCKÝriaditeľ školy, zobcová flauta

–  Mgr. Zuzana  MADEJOVÁ Dis.art. – klavír, korepetícia, HN

– PhDr. Soňa Vargová  – klavír,  

–  Ivana  ABTOVÁ – klavír, korepetícia, Hudobná dielňa     

–  Mgr. Viktória Vilkovská – gitara

–  DiS.art. Vincent  JAŠ – gitara, detská rocková kapela

–  Ivona Kicošová – violenčelo

–  Viktor Varga – akordeón

 

budova : ZUŠ A.Cígera Kostolné námestie

–  Mgr. Marianna ŠLOSÁROVÁ – HN, klavír,Korepetícia

–  DiS.art.  Radoslav  GÖRČI  –  keyboard

–  Matúš Pažický  –  husle, sláčikový orchester

–  PaedDr. Slavomír  KOLESÁR  – spev, zbor, HN

 

budova : ZUŠ A.Cígera Petržalská 21

– Daniela Cehulová – gitara

– Bc. Dávid Grinvalský – huslé, hra na gitare

– Dis. art. Klaudia Palušáková – spev

– Mgr. Peter Pavličko – klavír, spev, organ

– Mgr. Zuzana Sakmárová – husle