Hudobný odbor

Hudobný odbor

V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu o víťazstvo nad zlom. Od prvých krokov – tak dôležitých pre prebudenie túžby po poznaní – od najjednoduchších skladbičiek až po náročné diela, od sólovej hry na nástroji až po diela písané pre súbor, komornú hru alebo spevácky zbor.

Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy iných ľudí.

Štúdium v hudobnom odbore  (hra na hudobnom nástroji, spev) začína žiak v prípravnom ročníku. Absolvovaním nasledujúcich štyroch ročníkov prvej časti prvého stupňa, ktorý je ukončený postupovou skúškou, žiak získava vysvedčenie o ukončení primárneho umeleckého vzdelávania. Po ňom nasleduje nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré trvá tri roky. Štúdium druhej časti I.stupňa žiak ukončí absolvovaním skúšok z hry na nástroji, prípadne spevu a vystúpením na slávnostnom absolventskom koncerte.

Absolventi hudobného odboru majú možnosť pokračovať v štúdiu na II.stupni, ktorý trvá štyri roky.

Žiaci, pripravujúci sa na súťaže alebo štúdium na konzervatóriu majú možnosť rozšíreného štúdia.

Poskytujeme aj možnosť štúdia pre dospelých.

Súčasťou hudobného odboru je od školského roku 2015/2016 nový predmet „Hudobná dielňa“, vytvorený pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pedagógovia :

budova  : ZUŠ A.Cígera  Hviezdoslavova 12

–  Ján  LEVOCKÝriaditeľ školy, zobcová flauta

–  Mgr. Marianna ŠLOSÁROVÁ – zástupkyňa školy, HN, klavír

–  Mgr. Zuzana  MADEJOVÁ – klavír, korepetícia, HN

–  Oľga  NIČPANOVÁ  – klavír, korepetícia  

–  Ivana  ABTOVÁ – klavír, korepetícia, Hudobná dielňa     

–  Mgr. Zuzana  DUDŽÁKOVÁ – gitara

–  DiS.art. Vincent  JAŠ – gitara, detská rocková kapela

–  DiS.art. Mária  RADUŠOVSKÁ – violončelo, gitara, sláčikový orchester

–  DiS.art. Ľudmila  GRICHOVÁ – akordeón

 

budova : ZUŠ A.Cígera Kostolné námestie

–  Mgr. Miriam   PETERS  –  klavír,korepetície

–  DiS.art.  Radoslav  GÖRČI  –  keyboard

–  Ľubomír  HUSÁR  –  husle, sláčikový orchester

–  Ladislav POMPA – husle, sláčikový orchester

–  Slavomír  KOLESÁR  – spev, zbor, HN