OZ  KLUB  PRIATEĽOV  UMENIA

Všetkým, čo prispeli v uplynulom období 2% z dane alebo štedrými finančnými darmi ĎAKUJEME.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Klub priateľov umenia- ZUŠ A. Cígera

– vzniklo 7.11.2013

– je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti

Predseda : Mgr. Zuzana Madejová

Podpredseda : Ľuboslava Lešková

Tajomník : Mgr. Marianna Šlosárová

  1. člen : Mgr. Anna Navalanyová
  2. člen : PaedDr. Andrej Janovský

– na základe zaevidovania na notárskom úrade 12.11.2014 získalo zápis do registra oprávnených osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z prijmu za rok 2014

Ciele združenia

  • podporovať a prezentovať študijné výsledky žiakov ZUŠ
  • organizovať voľnočasové aktivity a motivovať žiakov k tvorivej činnosti / workshopy, výstavy, festivaly, súťaže /
  • rozvíjať partnerské vzťahy s inými školami doma a zahraničí / Nemecko, Poľsko Česká republika  /
  •  obnoviť a zorganizovať celoslovenskú súťaž „ Mladý violončelista Slovenska“
  • spoluorganizovať divadelný festival „ Divadlenie“
  • pripraviť motivačné umelecké pobyty pre žiakov  VO –  tvorivé dielne v prírode, zúčastnenie na preberaní cien žiakov aj v zahraničí