Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor

Literárno-dramatický a Audiovizuálny odbor

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej dramatiky, založenej predovšetkým na hre a zážitku.  Inými slovami, snažíme sa v deťoch prebúdzať to najlepšie, čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny.
Vyučovanie v LDO nie je len „nacvičovaním divadla“ podľa vopred daného scenára a pokynov učiteľa. Je to predovšetkým tvorivý proces, kde majú deti možnosť v spriaznenom prostredí a bezpečí fikcie spoznávať svet, rozvíjať svoju pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať v zložitejších situáciách a prežívať konflikty “na nečisto”.  Práca na hodinách LDO je pestrou skladbou rozhovorov, hier na uvoľnenie a sústredenie, hier so slovom,  aktívít rozvíjajúcich zmyslové vnímanie, rečový prejav, kontakt s partnerom i pohyb.  Priestor si tu nachádza aj improvizácia  na rôzne témy (verbálna i nonverbálna), tvorba krátkych etúd ale i tvorba a prezentácie prvých literárnych pokusov.
Súčasťou výučby je aj účinkovanie žiakov na rôznych podujatiach školy a mesta, ale i účasť na divadelných a literárnych súťažiach či tvorivých dielňach v rámci republiky.

Vzdelávaním v LDO žiak získava základnú prípravu pre ďalšie štúdium na vyšších umeleckých školách, no predovšetkým  získava možnosť uplatniť sa všade tam, kde sa od neho očakáva schopnosť aktívnej komunikácie, verejnej prezentácie, pružného formulovania myšlienok a tvorivého prístupu k práci.

Štúdium v literárno-dramatickom odbore sa uskutočňuje v prípravnom štúdiu, v základnom štúdiu  I. a II. stupňa a v štúdiu pre dospelých.

Literárno-dramatický odbor základnej umeleckej školy je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (prednes, umelecký prednes, hlasová výchova, individuálna príprava) a kolektívnych aktivít (dramatika a slovesnosť, pohyb, práca v súbore, základy dramatickej tvorby a pod.). Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.

 

Pedagóg :

budova : ZUŠ A.Cígera Kostolné námestie

– Mgr,Emília  Šavelová

budova :ZUŠ A. Cígera, ul. Petržalská 21

– Mgr. Patrícia Demeterová, DiS.art.

 


 

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

Poslanie a charakter štúdia
V súčasnej období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií.

Cieľ
Naučiť žiakov na kratšej časovej ploche rozpracovať tému do rôznych audiovizuálnych žánrov. Naučiť viesť rozhovory s respondentom. Rozvinúť zručnosť práce so zvukom, ruchmi a hudobnou zložkou. Rozvinúť zručnosť strihu a používania požívania trikov. Rozvinúť mediálne kompetencie.
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby spolupracuje s lokálnou Kežmarskou televíziou.

Pedagóg :

budova :ZUŠ A. Cígera, ul. Petržalská 21

– Mgr. Patrícia Demeterová, DiS.art.