Mgr. Marianna Šlosárová

Marianna_slosarova250

zástupkyňa riaditeľa,/odd. klávesových nástrojov/ -klavír, hud.náuka
Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú ukončila magisterskou diplomovou prácou na tému ZUŠ v Kežmarku a jej umelecké aktivity. Na ZUŠ A. Cígera vyučuje hudobnú náuku a klavír, zároveň je zástupkyňou riaditeľa školy.
V rámci ďalšieho vzdelávania úspešne absolvovala prvú aj druhú atestačnú prácu na MPC v Prešove a na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde si doplnila funkčné vzdelávanie.