ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY
Poslanie a charakter štúdia
V súčasnom období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií.

Cieľ
Naučiť žiakov na kratšej časovej ploche rozpracovať tému do rôznych audiovizuálnych žánrov. Naučiť viesť rozhovory s respondentom. Rozvinúť zručnosť práce so zvukom, ruchmi a hudobnou zložkou. Rozvinúť zručnosť strihu a používania požívania trikov. Rozvinúť mediálne kompetencie.
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby spolupracuje s lokálnou Kežmarskou televíziou.

 

Pedagóg :

budova :ZUŠ A. Cígera, ul. Petržalská 21

– Mgr. Patrícia Demeterová, DiS.art.