Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky  takto:

  • V šk. roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne
  • Do administratívneho priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
  • Riaditeľ školy určí skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.

Skupiny príbuzných vyučovacích predmetov:

Hudobný odbor:  Hlavný predmet – nástroj, Hudobná náuka / všetky stupne štúdia/

Výtvarný odbor :  Kresba , Maľba, Dekoratívne činnosti  / všetky stupne štúdia/

Tanečný odbor :  1.časť, prvý stupeň :  Klasický tanec, Kreatívny tanec, Ľudový tanec

2.časť, prvý stupeň : Klasický tanec, Jazzový tanec, Ľudový tanec

Druhý stupeň:  Klasický tanec, Jazzový tanec, Historický tanec

Literárno – dramatický odbor : Prvý stupeň : Dramatika a slovesnosť, Prednes

Druhý stupeň : Základy dramatickej tvorby, Dejiny dramatickej

tvorby , Autorská tvorba a umelecký prednes

 

Z týchto vyučovacích predmetov budú klasifikovaní aj žiaci v ostatných ročníkoch. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť  žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený prospechom neuspokojivý, t.j. nemôže opakovať ročník. V čase mimoriadnej situácie žiaci prvého stupňa základného štúdia , druhého stupňa základného štúdia  a štúdia pre dospelých, ktorí v prvom polroku dostali známku neuspokojivý z dvoch, alebo viacerých vyučovacích predmetov, alebo boli nehodnotení, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.augusta 2020.

 

Ján Levocký, riad. ZUŠ A. Cígera

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close