Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Oznam: Klasifikácia absolventov v šk. roku 2019/2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č.245/2008 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky  takto:

  • V šk. roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne
  • Do administratívneho priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
  • Riaditeľ školy určí skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.

Skupiny príbuzných vyučovacích predmetov:

Hudobný odbor:  Hlavný predmet – nástroj, Hudobná náuka / všetky stupne štúdia/

Výtvarný odbor :  Kresba , Maľba, Dekoratívne činnosti  / všetky stupne štúdia/

Tanečný odbor :  1.časť, prvý stupeň :  Klasický tanec, Kreatívny tanec, Ľudový tanec

2.časť, prvý stupeň : Klasický tanec, Jazzový tanec, Ľudový tanec

Druhý stupeň:  Klasický tanec, Jazzový tanec, Historický tanec

Literárno – dramatický odbor : Prvý stupeň : Dramatika a slovesnosť, Prednes

Druhý stupeň : Základy dramatickej tvorby, Dejiny dramatickej

tvorby , Autorská tvorba a umelecký prednes

 

Z týchto vyučovacích predmetov budú klasifikovaní aj žiaci v ostatných ročníkoch. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť  žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený prospechom neuspokojivý, t.j. nemôže opakovať ročník. V čase mimoriadnej situácie žiaci prvého stupňa základného štúdia , druhého stupňa základného štúdia  a štúdia pre dospelých, ktorí v prvom polroku dostali známku neuspokojivý z dvoch, alebo viacerých vyučovacích predmetov, alebo boli nehodnotení, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.augusta 2020.

 

Ján Levocký, riad. ZUŠ A. Cígera