informácia k začiatku šk. roka 2023/2024

informácia k začiatku šk. roka 2023/2024

Milí žiaci a rodičia,
už o týždeň, aj na ZUŠ Antona Cígera začína nový školský rok 2023/2024, preto by sme Vás radi informovali o aktualitách:

– ÚVODNÉ STRETNUTIE so svojimi triednymi učiteľmi v triedach sa uskutoční 4.9.2023 (pondelok) od 10:00 hod. Žiaci si môžu so sebou priniesť rozvrh zo ZŠ
– zoznam prijatých žiakov HUDOBNÉHO odboru je vytlačený na nástenke v hlavnej budove ZUŠ na Hviezdoslavej ulici č.12.
Je potrebné, aby zákonný zástupca prišiel OSOBNE prevziať a podpísať ROZHODNUTIE O PRIJATÍ žiaka
-zoznam prijatých žiakov v SKUPINOVÝCH ODBOROCH bude sprístupnený v najbližších dňoch, taktiež na nástenke v hlavnej budove ZUŠ
-žiaci, ktorí NIE SÚ/NEBUDÚ UVEDENÍ na nástenke v zozname prijatých žiakov, NEBOLI PRIJATÍ, a to z kapacitných dôvodov, z nesplnenia kritérií, nespĺňania vekovej hranice, alebo sa osobne nezúčastnili preskúšania počas 3 dní od konania zápisu
-DODATOČNÝ ZÁPIS v školskom roku 2023/2024 už nie je možný

V mene riaditeľa a pedagogického zboru ZUŠ Antona Cígera sa tešíme na všetkých nových i vo svojom štúdiu, pokračujúcich žiakov.

Pekný zvyšok prázdnin. :)